Tuesday, 17 May 2022

โรคพืช วิธีป้องกันและกำจัดอย่างไรให้ได้ผล

03 Dec 2021
805

โรคพืช

ปัญหาใหญ่ของเกษตรกร รวมไปถึงคนที่ชื่นชอบการปลูกพืชผัก หรือปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ก็คือโรคพืช หรือศัตรูพืชที่ทำให้พืชผลไม้ไม่เจริญเติบโต และไม่ได้ผลผลิตตามที่คาดหวัง นอกจากนั้นการกำจัดศัตรูพืชยังทำได้ยาก หากไม่มีความรู้เกี่ยวกับโรคพืชซึ่งมีอยู่มากมาย โรคพืช วิธีป้องกันและกำจัดอย่างไรให้ได้ผล  บทความนี้มีคำตอบ

โรคพืช คืออะไร

       โรคพืช  หมายถึง ลักษณะอาการของพืชที่ผิดไปจากปกติ อาจเกิดขึ้นบนส่วนใดส่วนหนึ่งของลำต้น เช่น ใบ ดอก ผล ราก หรือตลอดทั้งลำต้น สำหรับสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคพืช มี 2 ปัจจัย ได้แก่ เกิดจากสิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิต ดังนี้

 • โรคพืชที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต ได้แก่ เชื้อรา ไวรัส แบคทีเรีย หรือไส้เดือนฝอย
 • โรคพืชที่เกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต ได้แก่ อุณหภูมิและอากาศที่ร้อนหรือเย็นผิดปกติ ความชื้นในดินมากหรือน้อยเกินไป แสงที่พืชควรได้รับ ความสมบูรณ์ของสารอาหาร ปัญหาดินเค็ม และอื่น ๆ

โรคพืช มีอะไรบ้าง

โรคพืช มีหลายชนิด และเกิดได้จาก 2 สาเหตุ คือเกิดจากเชื้อโรคซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตและจากสิ่งไม่มีชีวิต ซึ่งลักษณะอาการของโรคพืชจะแตกต่างกัน ดังนี้

 1. ลักษณะโรคพืชที่เกิดจากเชื้อไวรัส มักมีอาการใบหด ใบหงิก ใบม้วน ใบด่างเหลือง และใบสีเหลืองส้ม
 2. ลักษณะโรคพืชที่เกิดจากเชื้อไมโครพาสมา มักมีลักษณะโรคใบขาว ลำต้นแคระ แกรนใบเหลืองซีด ลำต้นทรุดโทรม กิ่งแห้งตาย และไม่ให้ผลผลิต
 3. ลักษณะโรคพืชที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย จะมีลักษณะแตกต่างกัน 5 ลักษณะอาการ ได้แก่
 • อาการเหี่ยวเฉา
 • อาการเน่าและมีกลิ่นเหม็น
 • อาการแผลเป็นจุด และแห้งตาย
 • อาการใบไหม้ตาย โดยเริ่มจากจุดเล็ก ๆ แล้วขยายออกไปเรื่อย ๆ
 • อาการใบเป็นปุ่ม ปม
 1. ลักษณะโรคพืชจากไส้เดือนฝอย มักเป็นสาเหตุของโรครากปม รากขอด และลำต้นเหี่ยวเฉาตาย
 2. ลักษณะโรคพืชจากเชื้อรา โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา พบเห็นได้มากและเป็นปัญหาของเกษตรกรไม่ว่าจะปลูกเป็นอาชีพหลัก ปลูกขายหารายได้เสริม หรือปลูกไว้บริโภคภายในครอบครัว นอกจากนั้นยังเป็นโรคพืชที่พบได้ในไม้ดอกไม้ประดับด้วย ลักษณะของโรคพืชจากเชื้อรามีหลากหลาย เช่น
 • ใบเป็นแผล ใบไหม้ ใบบิด
 • ต้นเหี่ยว
 • รากเน่า
 • โคนต้นเน่า เมล็ดเน่า
 • ผลเน่า
 • หรือพืชแห้งยืนตายไปทั้งต้น

โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

       เชื้อรา เป็นสิ่งมีวิตที่นอกจากเกิดโรคในคนได้แล้ว ยังก่อให้เกิดโรคในพืชได้อีกด้วย ซึ่งแต่ละโรคร้ายแรงและทำไม่สมบูรณ์หรือตายได้ เช่น

 1. โรคแอนแทรคโนส เกิดมาจากเชื้อราชื่อ Colletotrichum.sp มักเกิดบนผลของพืชสังเกตได้ง่าย ๆ คือพืชจะมีจุดช้ำสีน้ำตาล และจะขยายวงกว้างขึ้นเรื่อย ๆ
 2. โรคราแป้ง เป็นโรคพืชที่สามารถแพร่กระจายได้ง่าย โดยเฉพาะพืชที่ปลูกในภาวะอากาศเย็นหรือชื้น
 3. โรคราน้ำค้า งเกิดขึ้นได้กับพืชหลายชนิด เช่น ในองุ่น ในแคนตาลูป ในข้าวโพดและอื่น ๆ
 4. โรคเน่าดำ เกิดขึ้นกับกล้วยไม้เกือบทุกชนิด พบมากในช่วงฤดูฝนเพราะฤดูฝนอากาศจะชื้น เชื้อราจะยิ่งแพร่กระจายได้ง่าย
 5. รคราสนิมขาว พบได้บ่อยในพืชผักทั่วไป โรคนี้จะมีจุดซีด ๆสีขาวหรือเหลือง และปุ่มเล็ก ๆ ตั้งแต่ใบไปจนถึงลำต้น
 6. โรคเน่าคอดิน มักเกิดขึ้นกับต้นกล้า ในแปลงที่ปลูกอัดแน่นกันจนเกินไปการกำจัด โรคพืช ทำได้หลายวิธี เช่น การปลูกพืชหมุนเวียนหรือรักษาระบบนิเวศน์ ปลูกพืช

สมุนไพรที่สามารถกำจัดศัตรูพืชไว้ภายในแปลงพืชผัก เป็นการใช้พันธุ์ต้านทานต่อศัตรูพืช วิธีการทางชีววิธีโดยการใช้ศัตรูธรรมชาติให้ควบคุมศัตรูพืชโดยอาศัยหลักการสมดุลธรรมชาติ ใช้สารเคมีควบคุมศัตรูพืช หรือวิธีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน แต่ละวิธีขึ้นอยู่กับการเลือกใช้อย่างเหมาะสม

งานวิจับอ้างอิง : Plant Disease: Pathogens and Cycles | CropWatch (unl.edu)