Tuesday, 17 May 2022

เรื่องของปุ๋ย ที่คนทำเกษตรต้องรู้

28 Nov 2021
798

ปุ๋ย

การปลูกพืชหรือทำการเกษตรเพื่อสร้างรายได้ รวมไปถึงการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อความเพลิดเพลินและใช้เวลาว่างในการปรับภูมิทัศน์ภายในบริเวณบ้านให้มีความสวยงามสบายตา “ปุ๋ย” คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชผัก ทำให้ได้ผลผลิตที่ดีตามปริมาณที่เราคาดหวัง ปุ๋ยยังมีหลายชนิดและหลายประเภท เพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเห็นผลลัพธ์จากการใช้ปุ๋ย บทความนี้มีความรู้มาแนะนำครับ

ปุ๋ย คืออะไร

ปุ๋ย คือสารอาหารของพืชที่นำไปใส่ในดิน เพื่อช่วยปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก และความหมายของปุ๋ย ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 นั้น หมายถึง สารอินทรีย์หรืออนินทรีย์ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือผลิตขึ้น สำหรับใช้เป็นธาตุอาหารแก่พืชได้ ไม่ว่าโดยวิธีใดหรือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในดินเพื่อบำรุงความเติบโตแก่พืช

ปุ๋ย มีกี่ประเภท

จากความหมาย ปุ๋ย คือสารอาหารที่พืชต้องการ โดยสารอาหารที่พืชต้องการมีทั้งหมด 16 ชนิด ได้แก่ ออกซิเจน ไฮโดรเจน คาร์บอน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปตัสเซียม กำมะถัน แคลเซียม แมกนีเซียม เหล็ก สังกะสี แมงกานิส ทองแดง โบรอน โมลิบดินัม และคลอรีน ซึ่งในดินมักมีไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก จึงต้องเติมปุ๋ยลงในดิน หน้าที่การทำงานของของปุ๋ย ได้แก่ เร่งหรือกระตุ้นให้พืชนั้น ๆ มีการเจริญเติบโตงอกงามได้เป็นอย่างดี ทำให้ได้ผลผลิตต่าง ๆ เพิ่มมากยิ่งขึ้น ปุ๋ย สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

  1. ปุ๋ยอินทรีย์

ปุ๋ยอินทรีย์ หมายถึง ปุ๋ยที่ได้จากอินทรียวัตถุ ซึ่งผลิตด้วยกรรมวิธีทำให้ชื้น สับ บด หมัก ร่อน หรือวิธีการอื่นแต่ไม่ใช่ปุ๋ยเคมี เป็นปุ๋ยที่ทำมาจากวัสดุจากอินทรีย์ โดยในปุ๋ยชนิดนี้จะมีพวกแร่ธาตุของอาหารที่เป็นประโยชน์สำหรับการเจริญเติบโตของพืช

  1. ปุ๋ยเคมี หรือ ปุ๋ยวิทยาศาสตร์

ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์ ความหมายตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518  หมายถึง ปุ๋ยที่ได้จากสารอนินทรีย์หรืออินทรีย์สังเคราะห์ รวมถึงปุ๋ยเชิงเดี่ยว ปุ๋ยเชิงผสมและปุ๋ยเชิงประกอบ และหมายความตลอดถึงปุ๋ยอินทรีย์ที่มีปุ๋ยเคมีผสมอยู่ด้วย แต่ไม่รวมถึงปูนขาว ดินมาร์ล ปูนพลาสเตอร์ หรือยิปซั่ม

Fertilizer application rate

ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยยูเรีย คืออะไร

ปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยยูเรีย เป็นแม่ปุ๋ย เพราะเป็นสารอินทรีย์สังเคราะห์ ที่มีส่วนประกอบของไนโตรเจนในอัตราที่สูงเป็นอย่างมาก โดยมีอัตราส่วนอยู่ที่ร้อยละ 46 ของน้ำหนัก โดยสูตรมาตรฐานของปุ๋ยยูเรีย คือสูตร 46-0-0 เนื่องจากเป็นปุ๋ยที่มีส่วนประกอบของไนโตรเจนที่สูง ทำให้ต้องใช้เป็นแม่ปุ๋ย

ปุ๋ยเร่งดอก คืออะไร

ปุ๋ยเร่งดอก คือ ปุ๋ยที่มีคุณสมบัติในการกระตุ้นให้พืชออกดอกและแตกตา โดยปุ๋ยเร่งดอกจะมีธาตุในกลุ่มฟอสฟอรัสสูงกว่าธาตุอาหารชนิดอื่น การใส่ปุ๋ยเร่งดอกลงในดินจึงเป็นการส่งเสริมให้พืชมีความสมบูรณ์พร้อมสำหรับการออกดอกตามช่วงเวลาที่เหมาะสม

ปุ๋ยหมัก คืออะไร

ปุ๋ยหมัก หมายถึง ปุ๋ยที่ได้จากการหมักสารอินทรีย์ให้สลายตัวผุพังตามธรรมชาติ กระบวนการหมักได้แก่ การนำเปลือกถั่ว ต้นถั่ว ต้นข้าวโพด ใบอ้อย ต้นและใบฝ้าย ซากพืชตระกูลถั่ว และอื่น ๆ มากองรวมกัน รดน้ำให้ชื้น แล้วปล่อยทิ้งไว้ให้เกิดการย่อยสลายตัวโดยกิจกรรมของจุลินทรีย์ จนกลายเป็นปุ๋ยหมักที่สมบูรณ์ ก่อนนำไปใช้ปรับปรุงดิน

ปุ๋ยออสโมโค้ท คืออะไร

ปุ๋ยออสโมโค้ท เป็นปุ๋ยเคมีชนิดหนึ่ง คุณสมบัติเด่นของปุ๋ยออสโมโค้ท ก็คือ ตัวปุ๋ยจะค่อย ๆ ปล่อยธาตุอาหารให้กับต้นพืชช้า ๆ เป็นเวลานานประมาณ 3 เดือนต่อการใส่หนึ่งครั้ง ทำให้ต้นไม้และพืชผักที่ปลูกค่อย ๆ ได้รับปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอ ช่วยให้การเจริญเติบโตสม่ำเสมอ ต้นไม้ไม่ชงักจากการได้รับปุ๋ยครั้งเดียว

ปุ๋ยเคมี คืออะไร

ปุ๋ยเคมี คือ ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีปุ๋ยเคมีผสมอยู่ด้วย ซึ่งการทำปุ๋ยชนิดนี้จะต้องผ่านกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์ ข้อดีในการใช้เป็นปุ๋ยที่สามารถหาซื้อได้ง่าย สะดวกในการใช้ แต่มีข้อเสีย เพราะการเลือกใช้ปุ๋ยเคมีอาจจะทำให้ดินเสื่อมคุณภาพลงได้

ปุ๋ย ถือเป็นตัวช่วยสำคัญของเกษตรกร เพราะมีบทบาทอย่างมากต่อการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร สามารถช่วยให้พืชที่ปลูกงอกงามและเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี ทำให้ต้นไม้ ไม้ผล ไม้ดอกและพืชผักงอกงามให้ผลผลิตอย่างคุ้มค่า และความรู้เกี่ยวกับปุ๋ย ประเภทของปุ๋ย ช่วยให้เกษตรกรและคนที่ชื่นชอบการปลูกต้นไม้เลือกใช้ปุ๋ยได้อย่างถูกต้อง

งานวิจัยอ้างอิง : Fertilizer Basics | Cooperative Extension | University of Delaware (udel.edu)