Tuesday, 17 May 2022

การทำ เกษตรทฤษฎีใหม่ สู่วิถีชีวิตที่พอเพียง

26 Nov 2021
780
เกษตรทฤษฎีใหม่

          สภาพความเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้านที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ทำให้วิถีการใช้ชีวิตของคนในยุคนี้เปลี่ยนแปลงไป การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ คือแนวทางการดำเนินชีวิตที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ เพราะเป็นการใช้ชีวิตอยู่บนความพอเพียง ไม่ประมาท และมีสติ การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ คืออะไร เพื่อให้เราเข้าใจความหมายและนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง บทความนี้มีคำตอบ

การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ คืออะไร

          เกษตรทฤษฎีใหม่  เป็นแนวทางหรือหลักการในการจัดการทรัพยากรระดับไร่นา คือที่ดินและน้ำ เพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการดำเนินงาน 3 ขั้นตอน ได้แก่ การผลิต การรวมกลุ่มในรูปของสหกรณ์หรืออื่น ๆ และการดำเนินธุรกิจ

แนวทางการทำ เกษตรทฤษฎีใหม่

          การผลิต ถือเป็นหัวใจสำคัญของการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีการบริหารและจัดแบ่งที่ดินขนาดเล็กออกเป็นสัดส่วนที่ชัดเจนเพื่อประโยชน์สูงสุดของเกษตรกร ตามอัตราส่วน 30 : 30 : 30 : 10 ดังนี้

         ส่วนที่ 1 ขุดสระเพื่อกักเก็บน้ำ โดยจัดแบ่งพื้นที่  30% จากพื้นที่ที่มีอยู่ทั้งหมดมาขุดสระน้ำ ประโยชน์สำหรับเก็บกักน้ำฝนในฤดูฝน ใช้เพาะปลูกในฤดูแล้ง และใช้เลี้ยงสัตว์ และพืชที่ต้องการน้ำ เช่น ปลูกผักบุ้ง ผักกระเฉด ทำนาบัว หรือปลูกเตย เป็นต้น

         ส่วนที่ 2 ทำนาข้าว ใช้พื้นที่  30 % สำหรับทำนาหรือปลูกข้าวไว้บริโภค เป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว

markus spiske sFydXGrt5OA unsplash

         ส่วนที่ 3 ทำการเกษตร ใช้พื้นที่  30 %  ในการปลูกผลไม้ ไม้ยืนต้น พืชไร่ พืชผัก หรือปลูกพืชสมุนไพร ให้ปลูกในลักษณะผสมผสานหรือปลูกให้หลากหลายในพื้นที่เดียวกัน จุดประสงค์เพื่อใช้บริโภคและใช้ประโยชน์ในครอบครัว เหลือก็นำไปขายสร้างรายได้

         ส่วนที่ 4 ใช้เป็นที่อยู่อาศัย หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น เช่น ปลูกบ้านพัก ทำถนน สร้างโรงเรือนสำหรับเพาะปลูกพืชผัก ทำคอกหรือโรงเรือนเพื่อเลี้ยงสัตว์ และสร้างยุ่งฉางไว้เก็บผลผลิต

fish farm 4979509 1920

การประยุกต์เกษตรทฤษฎีใหม่กับวิถีชีวิต

          ความเข้าใจของคนส่วนใหญ่ เมื่อพูดถึงการเกษตรก็คือต้องมีพื้นที่ แม้เกษตรทฤษฎีใหม่จะใช้พื้นที่ไม่มากสำหรับคนที่ไม่มีพื้นที่ก็อาจคิดว่าเป็นเรื่องยาก แต่ในทางปฏิบัติหากไม่มีพื้นที่เป็นของตนเองก็สามารถเช่าพื้นที่ดินนำมาทำเกษตรทฤษฎีใหม่ได้ตามความต้องการ รวมทั้งคนที่ไม่มีที่ไร่ที่นา หากมีพื้นที่ว่างภายในบริเวณบ้าน ก็สามารถนำแนวคิดการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตได้เช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะปลูกพืชผักในภาชนะ ปลูกพืชผักแนวตั้ง พร้อม ๆ ไปกับการเลี้ยงสัตว์ในบ่อปูน เลี้ยงจิ้งหรีด เลี้ยงปูนา หรืออื่น ๆ โดยยึดตามแนวทาง ดังนี้

  • สำรวจความต้องการและวิถีชีวิตของตนเอง ให้สอดคล้องเหมาะสมกับพืชผักหรือ การทำเกษตรแต่ละประเภท เพื่อให้มีเวลาในการดูแล
  • ประยุกต์การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ที่เหมาะกับพื้นที่และพืชผัก อาจลดขั้นตอนลงแล้วนำพื้นที่ที่มีอยู่มาบริหารจัดการในอัตราส่วนที่เหมาะสม
  • ศึกษาเรียนรู้และวางแผนการเพาะปลูก การบำรุงดูแล

การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ก็คือการบริหารจัดการทรัพยากรโดยเฉพาะดินและน้ำที่มีอยู่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้เกษตรกรสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างพอเพียง โดยเน้นการพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด สำหรับวิถีชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันก็สามารถนำแนวคิดการทำเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้กับวิถีชีวิตได้เช่นเดียวกัน

งานวิจัยอ้างอิง : Development Theory and Domestic Agriculture in the Caribbean: Recurring Crises and Missed Opportunities (calpoly.edu)