Tuesday, 17 May 2022

การทำเกษตร สิ่งที่ต้องรู้ก่อนทำเป็นอาชีพ

25 Nov 2021
791
การทำเกษตร

การทำเกษตร อาชีพที่คนไทยส่วนใหญ่รู้จักและคุ้นเคยเป็นอย่างดี แต่เมื่อถามว่า “การทำเกษตร คืออะไร” หลายคนอาจไม่มั่นใจที่จะตอบ หรือส่วนหนึ่งอาจคิดว่าการทำเกษตร ก็คือ การเพราะปลูกหรือทำนาทำไร่ ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องบทความนี้มีความรู้มาแนะนำ

การทำเกษตร คืออะไร

            ความหมายของเกษตรหรือการเกษตร หมายถึง วิธีการหรือแนวทางในการยังชีพของบุคคล โดยอาศัยการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ ดังนั้นความหมายของคำว่า “การทำเกษตร” ก็คือ การทำงานเพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ และดำเนินการอย่างมีระบบแบบแผน มีการวางแผนปฏิบัติงานล่วงหน้า คิดคำนวณรายได้รายจ่ายในการดำเนินการทั้งหมด ดังนั้นการเกษตรจึงมีขอบเขตครอบคลุมทั้งการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์และการประมง

ประเภทของการทำเกษตร

            การทำเกษตรหรืออาชีพเกษตรกร เป็นอาชีพของคนไทยที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยทั่วไปสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ๆ  ได้แก่

1. การปลูกพืชผล การปลูกพืชผล เป็นกลุ่มการทำเกษตรที่พบได้มากที่สุดในประเทศไทย  และยังแยกย่อยออกเป็น การทำเกษตรประเภท พืชนา พืชไร่ พืชสวน

2. ด้านปศุสัตว์ ในอดีตการเลี้ยงสัตว์ก็เพื่อไว้ใช้ทำประโยชน์ในด้านแรงงานเพียงอย่างเดียว แต่ปัจจุบันได้แยกด้านปศุสัตว์ออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้

  • เพื่อใช้ทำเป็นอาหารโดยตรง เช่น การทำฟาร์มหมู ฟาร์มวัว ฟาร์มไก่ ฟาร์มปลา หรืออื่น ๆ
  • เพื่อความสวยงาม เป็นการเพาะพันธุ์สัตว์ที่มีความสวยงาม เพื่อนำไปเลี้ยง และได้ราคามากยิ่งขึ้น เช่น การเลี้ยงและเพาะพันธุ์นก สุนัข แมว และสัตว์อื่น ๆ
  • การใช้งานเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านแรงงาน  เช่น ฟาร์มม้า  ฟาร์มโคนม และฟาร์มช้าง

3. ด้านการประมง เป็นการจับสัตว์น้ำที่มีตามแหล่งธรรมชาติหรือเน้นสัตว์น้ำเท่านั้น แยกเป็น ประมงน้ำจืด และประมงน้ำเค็ม

4. ด้านเกษตรแบบผสมผสาน การทำเกษตรประเภทนี้ เป็นแนวคิดใหม่ที่พึ่งเกิดขึ้นมาได้ไม่นานเป็นการรวมเอารูปแบบเกษตรต่าง ๆ มาผสมผสานเอาไว้ในพื้นที่เดียวกัน เช่น การปลูกข้าวแล้วยังมีการเลี้ยงปลาตามร่องคันนา เพื่อช่วยสร้างรายได้ หรือการทำฟาร์มไก่โดยให้กรงตั้งอยู่บนบ่อปลาดุกเพื่อปลาจะได้กินเศษอาหารจากไก่ และปัจจุบันการทำเกษตรประเภทนี้ได้รับความนิยมและมีเกษตรกรจำนวนมากเลือกทำการเกษตรแบบผสมผสานมากขึ้น

รูปแบบการทำเกษตร

  1. เกษตรแบบยังชีพ มุ่งเน้นเพื่อเป็นแหล่งอาหารและใช้ในครอบครัว
  2. เกษตรแบบการค้า มุ่งผลิตเพื่อแลกเปลี่ยนเงินตรา
  3. เกษตรผสมผสาน แบบประณีต เป็นการใช้พื้นที่ทางการเกษตรที่มีอยู่เดิมมาเพิ่มกิจกรรมให้มากกว่าเดิมตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป
  4. วนเกษตร เป็นการทำการเกษตรโดยคำนึงถึงระบบนิเวศของป่าเป็นสำคัญ
  5. เกษตรปลอดสารพิษ มุ่งเน้นการผลิตที่ไม่มีการใช้สารเคมีใด ๆ
  6. เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นแนวคิดในการทำการเกษตร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เหมาะกับพื้นที่ขนาดเล็ก
  7. เกษตรธรรมชาติ เป็นการเกษตรอีกรูปแบบหนึ่งที่เน้นการผลิตโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด

            ปัจจุบัน การทำเกษตร ทำได้หลายรูปแบบอาจผสมผสานหรือประยุกต์การทำเกษตรหลายรูปแบบเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อความพอเพียงในระดับครอบครัว หรือทำไว้เป็นอาชีพเสริม ๆ ควบคู่ไปกับงานประจำ

 

งานวิจัยอ้างอิง : Farming – Alabama Cooperative Extension System (aces.edu)